Kulturarv

Projekter

 

Forskningsformidling
Forskningsresultater fra Museum Sydøstdanmark skal offentliggøres og være alment tilgængelige. Det er i dag et krav, at forskningsresultater formidles til et bredere publikum end alene fagfæller. Ved beskrivelse af forskningsprojekter, som Museum Sydøstdanmark deltager i, og ved ansøgning om midler i forbindelse med større projekter, skal en plan for formidling af forskningen indgå i projektbeskrivelsen. Formidlingen kan ske via museumsrelevante medier - f.eks. Historisk Atlas, Museets årbog, tidsskriftet Gefjon, Folkeuniversitet, foredrag, seminarer og andre aktiviteter integreret med museets øvrige arbejdsfelter, dvs. byvandringer, udstillinger, blogs, kronikker, avisartikler og lignende. Formidlingen bør om muligt også ske via de anerkendte kanaler, der benyttes af universitetsverdenen i form af f.eks. forskningsdatabasen.dk og videnskab.dk.

Projekter inden for forskningsformidling 2015-2018: 

 • Forskningsstragi
 • RUCMUS
 • Gefjon

Detaljer omkring projekterne kan læses i rapporten her. 

Udvalgte forskningsindsatser

Ældre stenalder
En række af de største klassiske europæiske lokaliteter fra ældre stenalder findes i museets ansvarsområde. De første mennesker efter sidste istid er rigt repræsenteret og udgravet på f.eks. de senpalæolitiske bopladser Trollesgave og Stoksbjerg i Holmegaards Mose. Storvildtjægerne fra den efterfølgende Maglemosekulturen findes i Danmark mest markant i de Sydsjællandske moser med velpublicerede kendte nøglelokaliteter i den europæiske forskning som Barmosen, Holmegaard, Lundby og Sværborg. Lokaliteterne vidner om et stort potentiale, og dette bekræftes af de sidste års helt nye undersøgelser på. f.eks. Knudshoved Odde og i Lundby Mose. På førstnævnte er fundet og udgravet den største senpalæolitiske boplads fra Ahrensburgkulturen i Danmark, mens sidstnævnte udfylder et hiat i nordeuropæisk forskning, idet den kan dateres inden for en 1.000 års fundtom periode.

Museum Sydøstdanmark er det eneste museum i Danmark, som udøver dedikeret forskning inden for senpalæolitikum og tidlig mesolitikum og har præsteret en række markante videnskabelige resultater. Det er således ambitionen fortsat at spille en aktiv rolle inden for den europæiske arkæologiske forskning og metodeudvikling på dette felt.

Projekter inde for Ældre stenalder:

 • Holmegaards Mose.
 • Strøbygraven.
 • Videnskabelig bearbejdning af de udgravede elge fra Lundby Mose.

Detaljer omkring projekter inden for området Ældre stenalder kan læses i rapporten her. 

Borge
Vordingborg Slotsruin er resterne af den middelalderlige kongeborg Vordingborg. Den første borg blev grundlagt af kong Valdemar den Store omkring år 1160. Men allerede før har der på stedet ligget en stormandsgård. I de næste århundreder blev borgen flere gange ændret og udvidet, men mest markant under Valdemar Atterdag. Atterdags byggerier medførte at borgen i slutningen af 1300-tallet fremstod som Danmarks største rigsborg. Borgens størrelse understreger, at borgen gennem middelalderen har været af største betydning for den danske kongemagt, hvilket da også bekræftes af de desværre ret få skriftlige kilder, der omhandler borgen. For Vordingborg gælder det særlige forhold, at der er kontinuitet fra ca. 1100-1750, og at det kun her er muligt at følge udviklingen fra gårdsanlæg  til barokpalæ. Dette giver mulighed for at følge og undersøge en række opbygnings- og destruktionsprocesser. Vordingborgs udvikling er særegen og udgør en vigtig del af dansk og internationalt borgbyggeri.

Museum Sydøstdanmark har med Danmarks Borgcenter fokus på borgforskning i hele landet. Udgangspunktet er forskningsrelaterede undersøgelser på borgen i Vordingborg, men også ældre og yngre borge fra museets område inddrages i forskningen.

Projekter inde for Borge:

 • Danmarks Borgcenter.
 • Borgring – vikingeborg ved Køge.
 • Vordingborgs ydre forsvarsværker - vold og grav; form, udbredelse, funktion og datering. 
 • Vordingborg under belejring. 
 • Vordingborg - borgens militære, boligmæssige og administrative funktioner. 

Detaljer omkring projekter inden for området Borge kan læses i rapporten her. 

Kunsthåndværk
Museet ejer en imponerende samling af kunsthåndværk og kunstindustriprodukter fra Næstvedvirksomhederne Holmegaard og Kähler. 35.000 glas fra Holmegaard samt arkivalier, malerier, fotos og tegninger. Kähler-samlingen rummer 10-15.000 numre, hvoraf 7.000 numre er keramik. Det er museets ambition at forske i disse rige samlinger med et dobbelt formål. Det ene er at belyse de to virksomheders historie. Virksomhederne er vigtige i landets håndværks- og industrihistorie. Det andet er at forske i glassets og keramikkens form, materiale, proces og æstetik. Den nye viden, museet producerer, vil blive stillet til rådighed på internationale platforme; både i forskningsmæssige fora samt i de kommercielle og interessebårne fora, hvor mennesker fra hele verden dyrker og deler deres interesse for design.

Holmegaard-samlingen har også et internationalt potentiale forstået som en del af kunsthistorien.

Samlingen belyser alle vigtige perioder i den nordiske stiludvikling, materialeforståelse og formgivning og rummer i sig historien om de sidste 200 års brugskunst-historie.

Projekter inden for Kunsthåndværk:

 • Etnologisk undersøgelse af Holmegård Glasværk.
 • Lamper fra Fyns Glasværk.
 • Hegnetslund Teglværk og Lervarefabrik.

Detaljer omkring projekter inden for området Kunsthåndværk kan læses i rapporten her.

Handel, industri og infrastruktur
Forskningsområdet omhandler områdets handel og industri med særligt fokus på relationen mellem erhverv og infrastruktur. Forskningsområdet tager udgangspunkt i de fem købstæder i Museum Sydøstdanmarks ansvarsområde, og den bosættelses- og infrastruktur, der har præget byerne og deres opland. Byerne har det til fælles, at de alle er opstået som havnebyer i middelalderen, og at havnene og havet siden har spillet en afgørende rolle for deres udvikling. I løbet af de sidste 150 år har anlæggelsen af jernbanen, bygningen af broer og dæmninger og anlæggelsen af motorvejene skabt nye muligheder for handel og industri, som er blevet udnyttet på forskellig måde. Der er store forandringer forude med omlægning af nationale færdselsruter og ændrede bosætningsmønstre. Museet vil i den kommende årrække bruge vores lokalt forankrede viden til forskning inden for erhverv og infrastruktur og hermed bidrage at vise de muligheder, og kvaliteter, som forandringerne tilbyder. Forskningen vil ikke kun være vedkommende for museets lokalområder, men også have både national og international relevans.

Forskningen arbejder ud fra museets styrker: kulturhistorisk viden om landskab, bygninger, livsformer og præmisser, og vi bruger vores særlige værdi (og styrke) = vores samlinger dynamisk. Samlingerne giver os en særlig og meget præcis (konkret) viden om tidligere generationers værdier og konsekvenserne af omskiftninger. Med vores overordnede vinkling på forandringerne = infrastrukturen producerer vi solid viden til beslutningsgrundlaget for håndteringen af fremtidens ændringer.

Projekter inde for Handel, industri og infrastruktur:

 • Infrastruktur - broforbindelser. 
 • Handelsaristokratiet på Sydsjælland og Møn.
 • Identitet: Havneby.
 • Broer og færgesteder. 
 • Industri, globalisering, lokalisering.
 • Næstved Havn i Susåen - Sjællands port mod Østersøen. 
 • Vesteregesborg.

Detaljer omkring projekter inden for området Handel, industri og infrastruktur kan læses i rapporten her.

Øvrige projekter

 • Ph.d.-projekt - Ideen om det gode liv. 
 • Bryllupstøj mellem mode og individ.
 • Grave og bebyggelse i yngre romersk jernalder sydligt i Køge bugt.
 • Ølsemaglekvinden - en højstausgrav fra yngre romersk jernalder. 
 • Hus og Bolig i neolitikum og ældre bronzealder. 
 • Neolitiske samlingspladser ved Køge bugt. 
 • Bebyggelse langs Køge bugt 500 BC - 1200 AD.
 • Sct. Gertruds Kapel. 

Detaljer omkring Øvrige projekter kan læses i rapporten her.