Kulturarv

Viden og forskning

I museets område har vi en række enestående spor fra vores fortid af national og international betydning. Eksempelvis kongeborgen i Vordingborg, enestående spor fra stenalderens storvildtsjægere og værdifulde samlinger af kunsthåndværk fra Kähler og Holmegaard.

Vi forsker i disse emner og mange flere for at forstå fortiden og for hele tiden at blive klogere på, hvad det vil sige at være menneske. Målet er at skabe væsentlige forskningsresultater, der både er relevante for fagfæller og for offentligheden. Vores forskning kan formidles og bidrager med perspektiver til den aktuelle samfundsdebat.

Museum Sydøstdanmark råder over videnskabeligt uddannede og forskende personale inden for fagområderne arkæologi, historie-etnologi og kunsthistorie. Museet har en klar ambition om at bidrage med væsentlig forskning på alle disse fagområder. Ved væsentlig forskning forstås her arbejder med en klar problemstilling på et velfunderet teoretisk og metodisk grundlag, som frembringer ny viden eller repræsenterer nye tilgange til området.

Forskningen skal leve op til kulturministeriets forskningsstrategi, bl.a. ved at benytte det almene forskningsbegreb. Det vil sige at forskningen skal tage udgangspunkt i de tre nøglebegreber:

Originalitet, transparens og gyldighed:

 • Originalitet betyder, at der udvikles ny viden, indsigt og erkendelse.
 • Transparens betyder, at der anvendes relevante metoder og kontekstualisering i relevante teoridannelser.
 • Gyldighed betyder, at der redeg.res for arbejdets forhold til relevante videnområder.

Forskningen i Kulturarvsenheden orienteres efter museets visions- og strategiplan samt museets vedtægter. Endelig skal forskningen endvidere forholde sig til de nationale strategier opsat af Kulturstyrelsen og bidrage til deres opfyldelse.

Emnerne der forskes i skal både præsentere grundforskning og anvendt forskning.

Målet er at skabe forskning af høj kvalitet, som:

 • Bidrager lokalt, nationalt eller internationalt.
 • Bidrager med relevante perspektiver og aktuelle problemstillinger til samfundsdebatten.
 • Udnytter det potentiale som museets samlinger rummer.
 • Bliver publiceret.

Målet er også, at forskningen er til stede i hverdagen, således at den tænkes ind i henholdsvis:

Kapitel 8-arbejdet og nødudgravningerne (fx ved at stille forskningsrelevante spørgsmål til udgravningerne, og foretage en evaluering af den enkelte udgravnings forskningspotentiale efter endt udgravning).
Samlingerne (fx ved at bruge lokale fund som udgangspunkt for forskningen).
Fortidsminderne (fx ved at studere formidlingen af fortidsminderne).
Specifikke emner (fx gennem ph.d. studier).

Det er også et mål at skabe et egentligt forskningsmiljø på museet ved at sørge for at der løbende forgår forskning inden for museets satsningsområder. Det opnås bl.al ved at have ansatte på ph.d. niveau, som kan vejlede i forskningsprocessen og støtte vidensdeling og udvikling i afdelingen.

Forskningen i Kulturarvsenheden skal som udgangspunkt altid publiceres. Publicering på både dansk og engelsk og i fagfællebedømte tidskrifter og monografier prioriteres. At præsentere forskningen på seminarer – nationale og internationale – prioriteres højt. Endelig skal formidlingen af forskningen for lægfolk generelt tænkes ind allerede i løbet af forskningsprocessen gennem eks. artikler, foredrag, udstillinger, sociale medier mv.

At gøre kulturarvsenheden på Museum Sydøstdanmark til en attraktiv forskningssamarbejdspartner er også et mål. Samarbejdet med nationale og internationale forskere, andre forskningsinstitutioner samt universiteter skal prioriteres, lige som museets forskere skal indgå i relevante faglige netværk. Museet skal stille samlinger, arkiv og databaser til rådighed for eksterne forskere, samt være opsøgende i forhold til forskningsmæssige problemstillinger inden for afdelingens virkeområde, som eksterne forskere kan bidrage til at belyse.

Museets forskningsstrategi
Forskningsstrategien for 2015-2018 har som overordnet mål, at opbygge et forskningsmiljø. ved Museum Sydøstdanmark, der modsvarer museets ansvarsområder og størrelse. Strategien skal hæve det faglige niveau inden for både arkæologi og nyere tid ved at koncentrere indsatsen inden for få,

definerede områder og medvirke til en yderligere systematisering af museets forskning. Målet er at kunne varetage forskningsopgaver af en høj kvalitet og volumen i samspil med de øvrige institutioner og aktører på området. Strategien skal skabe et øget fokus, som i samspil med museets samarbejdspartnere skal søge at åbne mulighed for øgede forskningsbevillinger, både i form af nationale midler og midler fra EU.

Forskningsstrategien medfører at i 2018: 

 • Er Museum Sydøstdanmark et forskningstungt museum.
 • Har museet mindst tre ansatte p. ph.d.-niveau.
 • Har museet et tæt forskningsmæssigt samarbejde med danske og udenlandske museer og universiteter.
 • Arbejder og publicerer museet efter et alment forskningsbegreb.
 • Forsker museet i historiske sammenhænge for at forstå og udvikle relevante nutidige samfundsområder.
 • Har museet en forskningsstrategi, der løbende forholder sig til den nationale organisering og finansiering af museumsforskningen.
 • Fungerer Arkæologi og Nyere tid sammen i en fælles forskningsstrategi.

Udgiver museets sammen med Roskilde Museum sit eget videnskabelige tidsskrift der er på Forskningsstyrelsens autoritetsliste.Forskningsudvalg
Forskningsstrategien udmøntes i en fokuseret indsats på de nedenfor beskrevne områder. Med forskningsstrategien for 2015-2018 lægges dermed også rammerne for de projekter, som prioriteres i denne periode.

Med henblik på løbende at følge op på og udvikle forskningsstrategien samt sikre at strategien udmøntes i konkrete projekter nedsættes et forskningsudvalg. Forskningsudvalget sammensættes af museets Kulturarvschef, museets forskningsleder, en afdelingsleder fra et af museets udstillingssteder samt de PhD studerende, der er tilknyttet museet. Derudover skal der være to medlemmer fra universitetsverdenen, der repræsenterer henholdsvis arkæologi og nyere tid. Medio 2017 består forskningsudvalget af Kulturarvschef Kristoffer Buck Pedersen, Forskningsleder Jens Ulriksen, afdelingsleder Thomas Tram Pedersen, PhD stud. Anna Beck, PhD stud. Signe Littrup, Lektor Ning de Coninck-Smith, AU & Lektor Mikkel Sørensen, KU.

Forskningsudvalget skal:

 • Hjælpe med til at opgradere museets lovpligtige arbejde ,så det i højere grad bliver forskningsbaseret.
 • hjælpe med til at finde nye måder at formidle museets forskningsresultater.
 • Kvalificere dialogen i forbindelse med fondsansøgninger
 • Inspirere, motivere og stimulere til nye forskningsaktiviteter på Museum Sydøstdanmark

 

Publicering
Publicering af forskningsresultater skal foregå i danske eller internationalt anerkendte tidsskrifter, antologier eller i form af monografier. Som hovedregel bør publicering finde sted i fagfællebedømte medier. For monografier gælder, at disse som hovedregel publiceres på eksterne forlag. Museet vil løbende tilpasse forskningspubliceringen til de gældende krav, defineret af Slots- & Kulturstyrelsen og universiteterne samt Forsknings- og Innovationsstyrelsen.

Museets aktuelle forskningsplaner findes i Arbejdsplaner 2017-2020